Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2019 roku.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa sposób uzyskiwania dostępu do wszelkich materiałów, zawartości i usług, udostępnianych przez aplikację mobilną Robson („aplikacja”) należącą do firmy Globalme Localization Inc. („Globalme”, „nas”, „my”, „nasz”), oraz sposób korzystania z nich.

Przeczytaj go uważnie.  Pobierając niniejszą aplikację lub uzyskując do niej dostęp, akceptujesz niniejszy Regulamin.

JEŚLI NIE CHCESZ, ABY CIĘ OBOWIĄZYWAŁ, PRZESTAŃ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

1. Aplikacja

1.1 Ogólny zarys

Nasza aplikacja ma na celu gromadzenie i opisywanie danych na potrzeby uczenia maszynowego i treningu SI. Użytkownicy mogą wykonywać określone zadania polegające na gromadzeniu danych udostępniane za pośrednictwem naszej aplikacji (każde z nich określane mianem „zadania”). Tego rodzaju zadania mogą wymagać od użytkowników przesyłania, opisywania lub oceniania danych, w tym między innymi nagrań głosowych, zdjęć lub tekstów. W przypadku każdego zadania może obowiązywać dodatkowy regulamin, który użytkownik musi przejrzeć i zaakceptować, aby móc je wykonać.

1.2 Korzystanie z aplikacji

Zgodnie z niniejszym Regulaminem i wszelkimi obowiązującymi przepisami możesz korzystać z aplikacji wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. My lub nasi stosowni licencjodawcy jesteśmy jedynymi właścicielami wszystkich materiałów, programów, grafik i wzorów zawartych w aplikacji oraz wszelkich praw autorskich, znaków towarowych i pozostałych praw własności intelektualnej lub praw własności z nią związanych. Oświadczasz, że nie będziesz kopiować, reprodukować, transmitować, rozpowszechniać, przekazywać, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych na bazie jakichkolwiek materiałów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ich właściciela z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie prawa, których nie udzielamy zgodnie z niniejszym Regulaminem, są przez nas zastrzeżone.

2. Użytkownicy

2.1 Konta użytkowników

Aby móc korzystać z aplikacji, musisz stworzyć konto pozwalające zidentyfikować cię jako użytkownika („konto”). W ramach procesu rejestracji skutkującego stworzeniem konta możemy gromadzić twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć oraz informacje kontaktowe, związane z językiem i płatnościami. Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe podlegają warunkom naszej Polityki prywatności, która może być okresowo aktualizowana („Polityka prywatności”) i stanowi część niniejszego Regulaminu.

Korzystając z konta, ponosisz również wyłączną odpowiedzialność za:

Globalme nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów wynikającą ze straty hasła lub adresu e-mail.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania firmy Globalme o (a) nieautoryzowanym dostępie do mojego konta, jakiejkolwiek usługi świadczonej przy jego pomocy lub dowolnego powiązanego z nim hasła, oraz o (b) dowolnym złamaniu zabezpieczeń mojego konta lub jakiejkolwiek usług świadczonej przy jego pomocy, a także (c) zobowiązuję się na prośbę firmy Globalme do udzielenia pomocy mającej na celu powstrzymanie skutków naruszenia zabezpieczeń mojego konta.

2.2 Oświadczenia użytkownika

Niniejszym oświadczasz, że:

2.3 Zawartość użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z naszej aplikacji do przesyłania tekstów, zdjęć, nagrań głosowych i innych materiałów multimedialnych powiązanych z zadaniem (zbiorczo określanych mianem „zawartości użytkownika”).

Niniejszym:

Niniejszym oświadczasz, że jeśli twoja zawartość użytkownika zawiera jakiekolwiek nagranie osoby, która ma poniżej 18 lat lub jest poniżej wieku oznaczającego pełnoletniość w twoim stanie, regionie lub prowincji (decyduje wartość wyższa), to wówczas jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem tej osoby i w związku z tym udzielasz wszelkich koniecznych zgód oraz dobrowolnie zrzekasz się jakichkolwiek zobowiązań w imieniu swoim i tej osoby.

2.4 Zawartość zabroniona

Przyjmujesz do wiadomości, że nie możesz przesyłać ani udostępniać jakiejkolwiek zawartości użytkownika, która: (a) ma charakter pornograficzny, dyskryminujący w odniesieniu do między innymi rasy, religii, tożsamości etnicznej czy orientacji seksualnej, polityczny, skandaliczny, kontrowersyjny, bulwersujący, obsceniczny, nieprzyzwoity, oszczerczy lub naruszający prawa stron trzecich i która zachęca lub nakłania do łamania prawa i stosowania przemocy, oraz zawartości (b) zawierającej jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie, robaki bądź dowolny inny złośliwy kod lub oprogramowanie.

2.5 Usunięcie konta

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie poprosić o usunięcie konta lub zrezygnować z subskrypcji aplikacji, pisząc do firmy Globalme na adres info@globalme.net. Pamiętaj, że odinstalowanie aplikacji nie powoduje usunięcia konta. Przyjmujesz też do wiadomości, że po usunięciu konta stracisz dostęp do całej jego historii.

Firma Globalme zastrzega sobie prawo do usunięcia konta dowolnego użytkownika, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu.

3. Wynagrodzenie i nagrody

Akceptując zdanie, możesz mieć prawo do określonego wynagrodzenia lub nagród, jeśli zostało to zaznaczone przez firmę Globalme w danym zadaniu. Przyjmujesz do wiadomości, że:

4. Współpraca

Współpracując z firmą Globalme w zakresie korzystania z aplikacji, wykonywania zadań i otrzymywania nagród lub wynagrodzenia, robisz to w charakterze wykonawcy niezależnego i nic, co jest zawarte w niniejszym dokumencie, nie może być rozumiane jako jakakolwiek forma zatrudnienia, spółka typu joint venture, współpraca, przedstawicielstwo lub inna forma współpracy niż ta określona powyżej.

5. Zakończenie współpracy

Firma Globalme zastrzega sobie prawo do usunięcia konta i ograniczenia dostępu do aplikacji w dowolnym momencie, jeśli dojdzie do złamania niniejszego Regulaminu.

6. Zachowanie poufności

Termin „informacje poufne” oznacza wszelkie informacje niepubliczne, w tym między innymi informacje techniczne, marketingowe, sprzedażowe i operacyjne, a także dotyczące rozwoju, wyników, kosztów, wiedzy specjalistycznej, planów i metod biznesowych oraz procesów, ujawnione użytkownikowi przez firmę Globalme za pośrednictwem witryny, aplikacji lub w dowolny inny sposób.

Możesz mieć dostęp do informacji poufnych firmy Globalme, w związku z czym oświadczasz, że zachowasz ich poufność i to w takim samym stopniu, w jakim zachowujesz poufność własnych informacji poufnych, jednak pod żadnym pozorem w stopniu nie mniejszym, niż jest to konieczne do zachowania należytej staranności.

7. Ograniczenie i zrzeczenie się odpowiedzialności

7.1 Jak jest

Choć dążymy do tego, aby nasza aplikacja i jej zawartość były aktualne i prawidłowe, jest ona dostarczana w stanie takim, jak jest, a firma Globalme nie udziela jakichkolwiek wynikających między innymi z obowiązującego prawa gwarancji, w tym wyraźnych ani dorozumianych, w zakresie kompletności, dokładności, niezawodności i przydatności aplikacji oraz dowolnej jej zawartości. Jeśli polegasz na naszej aplikacji i dowolnej jej zawartości, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

7.2 Dostępność

Firma Globalme nie gwarantuje kompatybilności aplikacji z jakimkolwiek komputerem lub urządzeniem mobilnym użytkownika ani siecią wykorzystywaną do uzyskiwania dostępu do aplikacji. Dokładamy wszelkich starań, aby aplikacja działała płynnie. Jednak nie odpowiadamy i nie ponosimy odpowiedzialności za tymczasowe przerwy w dostępie do aplikacji spowodowane problemami technicznymi.

7.3 Zabezpieczenia

Zabezpieczamy naszą aplikację zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi, jednak to użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie swojego sprzętu i wyposażenie go we właściwą ochronę antywirusową.

7.4 Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, wymierne, uboczne i następcze, a także odszkodowania retorsyjne), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z korzystania z aplikacji, niezależnie od tego, czy podstawą jest prawo zaniedbań, prawo umów, prawo deliktów czy też inna gałąź prawna, nawet jeśli byliśmy w stanie przewidzieć tego typu straty lub szkody.

8. Ogólne warunki

Niniejszy Regulamin stanowi wyłączną i pełną umowę między stronami w zakresie jej przedmiotu oraz zastępuje wszystkie dotychczasowe i powiązane z nim porozumienia, umowy i oświadczenia, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie stanowi stosunku powierniczego, pracy, przedstawicielstwa lub współpracy ani relacji zaufania, a żadna ze stron nie ma prawa zobowiązywać do niczego drugiej strony.

Firma Globalme zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu w naszej aplikacji. W związku z tym ponosisz pełną odpowiedzialność za regularne zapoznawanie się z nimi przez przeglądanie niniejszego Regulaminu, jednak dołożymy należytych starań, aby poinformować cię z wyprzedzeniem o wszelkich poważnych zmianach.  Dalsze korzystanie z aplikacji po wejściu zmian w życie jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu lub zawartych w nim terminów zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało wpływu na pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu ani zawarte w nim terminy oraz nie unieważni ich ani nie spowoduje, że będą niewykonalne w dowolnej innej jurysdykcji.

Brak nacisków z naszej strony na dokładne wykonanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu oraz brak możliwości wyegzekwowania tego nie może być rozumiany jako dobrowolna rezygnacja z jakiegokolwiek prawa lub zapisu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje z korzyścią dla jego stron i ich następców, spadkobierców i cesjonariuszy oraz ma charakter wiążący strony.

Niniejszy Regulamin i prawa stron, które przysługują na jego mocy, reguluje prawo obowiązujące w Kolumbii Brytyjskiej oraz w Kanadzie i zawsze należy je rozumieć według jego definicji, bez względu na ustalenia dotyczące prywatnego prawa międzynarodowego. Niniejszym udzielasz nieodwołalnej zgody na to, żeby sądami właściwymi w zakresie jakichkolwiek spraw lub sporów bezpośrednio lub pośrednio związanych z niniejszym Regulaminem lub aplikacją były wyłącznie sądy Kolumbii Brytyjskiej.

W przypadku pytań skontaktuj się z nami, pisząc na adres help@robson.ai.

Pobierz aplikację